mars 14, 2023 4:01 pm

Skrevet av

Konflikter er alltid resultat av at vi ikke forstår hverandre, så vel på de store som de små arenaer. Min påstand er at hver og en av oss kan bidra til å endre dette gjennom å øke vår bevissthet om oss selv og hvordan vi forholder oss til omverdenen. I dette blogginnlegget vil jeg dykke litt dypere inn i bevissthetens 4 nivåer og hvilken rolle bevissthet har i livet vårt. Strever du med noe i livet ditt er det tips å hente her.

Bevissthet gjennomsyrer Universet 

Bevissthet er i flg. Store Norske Leksikon menneskets evne til å oppleve, registrere og sanse hva som hender i ens omgivelser og med en selv. Bevissthet kan referere til svært mange ulike mentale tilstander.

Iflg. den amerikanske forskeren og forfatteren Gregg Braden er det stadig flere forskere som tror at energi er bevissthet i ulike grader og former og at bevissthet er den gjennomsyrende kraften i Universet, at bevissthet er energi som kan endre fysikken.

Jeg for min del finner det ytterst logisk at det er sånn det henger sammen. Det er åpenbart for meg at det er en ide bak det hele og at livet på jorden formes av strukturer som påvirker oss alle. Jeg har lenge vært opptatt av bevissthet, hva det er og hvordan jeg kan utvide min egen bevissthet. Og for hver gang jeg har lykkes med å endre noe i bevisstheten min, har jeg mestret livet litt bedre óg fått litt større romslighet for andre mennesker. Det er omtrent som om jeg skulle ta den utvendige heisen på Oslo Plaza. Jo høyere oppover, desto mer forstår jeg av «virkeligheten» vår fordi perspektivet blir bredere. Ja, for det blir tydeligere og tydeligere for meg at det vi kaller virkeligheten, er en projeksjon av våre egne virkelighetsoppfatninger.

Det sies at ett menneske med en bevissthet på et høyt nivå har større makt enn de mektigste strukturene i et samfunn – noe vitterlig Mahatma Gandhi var et glimrende eksempel på. Og nå nylig så vi hvordan en liten gruppe ungdommer med en sterk nok bevissthet til å våge å tale makta midt imot, klarte å få regjeringen til å be om unnskyld. Noe som slettes ikke er daglig kost i norsk politikk.

Enter your text here...

Bevissthetens 4 nivåer

Jeg har sett flere måter å dele inn bevissthet på, men den måten som David R. Hawkins gjør det på, har jeg stor sans for. Han deler inn bevissthet i fire nivåer:

bevissthetsnivåer

Hvert bevissthetsnivå ser virkeligheten gjennom helt forskjellige «briller». Jeg vil derfor beskrive nærmere hva som særpreger hvert bevissthetsnivå og hva vi må gi slipp på for å komme opp på neste nivå.

Bevissthetsnivå 1: Offermentalitet

offermentalitet

Virkelighetsforståelse

Ting skjer MOT MEG.

Livet er noe som bare skjer. Du opplever deg som et offer for ytre omstendigheter som du mangler innflytelse over.

Her handler det mye om de 3 B-ene: betingelser, bebreidelser og bortforklaringer. Det meste som tilbys er betinget av noe. De fleste kjærlighetssanger handler f.eks. ikke om kjærlighet, men om avhengighet og betingelser. Som barn lærer vi at hvis du gjør sånn eller slik, DA er jeg glad i deg. Denne betingede forståelsen av kjærlighet tar vi med oss inn i voksenlivet.

Og hvis noe skjer på en annen måte enn forutsatt, dukker bebreidelsene og bortforklaringene opp, f.eks.: «Det er ikke min feil at x skjedde. Det var fordi …», eller «Hvis det ikke hadde vært for …, ville dette gått bra»

Vi kan alle skli inn i dette moduset til tider. Det er ikke det dette handler om. Det handler om hva som er vanetankegangen din. Det handler om et modus du faller tilbake til når du er stresset, presset, eller når du ikke er på vakt for noe. Det er et normal-modus du føler deg hjemme i. Det faller deg m.a.o. helt naturlig å tenke på denne måten.

Mantra

Jeg føler meg fantastisk HVIS ...

Må endres

For å løfte din bevissthet til neste nivå er det nødvendig å gi slipp på de tre B’ene og begynne å ta ansvar for ditt eget liv. Det gjøres gjennom å endre hvordan du bruker din egen skaperkraft. Dette innebærer

  • å bli kritisk til alt du tror, m.a.o. at du vurderer dine egne overbevisninger; er det du tror noe som er sant for ALLE mennesker i ALLE situasjoner? Hvis ikke er det ikke en sannhet selv om du tror at det er det. Da er det ett perspektiv blant uendelig mange som du sannsynligvis har fått med deg fra oppveksten.
  • at du er villig til å endre vanetankegangen din
  • og at du begynner å definere det som skjer på en måte som ikke stiller deg selv i offerposisjon, men i stedet gjør det mulig for deg å beholde din kraft og styrke.

I tillegg må du trene deg opp til å flytte fokuset ditt fra det du ikke ønsker i livet ditt til det du faktisk har lyst til å oppleve.

Bevissthetsnivå 2: Hardt arbeid

Virkelighetsforståelse

Ting gjøres AV MEG.

På dette nivået forstår du at det er mulig å påvirke hvordan livet blir. Du tar personlig ansvar for resultatene dine og får ting til å skje. Du tror at hvis du skal få det livet du vil ha, må du gjøre noe og du har en overdreven tro på at aktivitet er det som vil skape endring.

Troen på det harde arbeidets velsignelse lever godt på dette bevissthetsnivået. Her tenker du hele tiden framover og «om jeg bare jobber hardt nok, SÅ vil det jeg drømmer om skje.» I tillegg tror du at jo hardere du jobber, desto raskere når du målene dine.

Det finnes imidlertid uendelig med bevis på mennesker som jobber hardt uten å oppnå målene eller drømmene sine. Det må m.a.o. være noe annet som sørger for at noen når målene sine og andre ikke. Men hva er det? Det viser seg at det er kvaliteten på energien i intensjonen og fokuset som bestemmer resultatet. Når du erkjenner dette, er du på vei til det neste bevissthetsnivået.

Troen på effektivitet er også fremherskende her – ref. politikerne. Troen – og følelsen – er at hvis du tar foten bort fra gasspedalen, da går det nedenom og hjem. «Vi må følge med på utviklingen» er ofte en vanlig politisk begrunnelse – som om utvikling er en størrelse vi ikke har innflytelse på. Her blomstrer også mankomentaliteten og frykten for å ikke ha nok. Resultatet er stress, press og jag, noe som skaper godt jordsmonn for sykdom og utbrenthet.

Mantra

Jeg føler meg fantastisk NÅR ...

Må endres

For å komme til det neste nivået, må man være villig til å gi slipp på behovet for kontroll. Dette handler om at man prøver å få livet til å passe inn i en bestemt forestilling om hvordan livet er, i stedet for å akseptere at livet skjer på sin egen måte. Det er behovet for kontroll som er stressproduserende og sykdomsfremkallende. Stress produseres av det faktum at livet som er akkurat nå, er annerledes enn forstillingene du har om hvordan det burde være.

For å løfte bevisstheten til et høyere nivå må kontrollbehovet erstattes med

  • aksept av det som er
  • tillit til noe større enn seg selv
  • tillit til sin indre visshet – til følelsen av å vite
  • tro på at noe kan eksistere og være sant uavhengig av egne erfaringer
  • tro at hva som enn skjer, så tjener det en større hensikt, selv om jeg ikke ser det selv akkurat nå
  • evnen til å holde fast ved målet selv om livet bringer deg dit på sin egen måte

Hvordan du vil internalisere dette, er helt og holdent opp til deg.

Bevissthetsnivå 3: FLYT

Virkelighetsforståelse

Ting gjøres GJENNOM MEG

En av nøklene her er å forstå at for å manifestere noe i det fysiske må du gjennom en overgangsperiode. Du forstår at intensjonen din allerede er skapt på energiplanet, men at manifestasjonsprosessen over til det fysiske tar tid. Og du aksepterer det. Du forstår at din jobb i skapelsesprosessen er å være tydelig og klar på hva du vil, samt å holde energien din på et jevnt høyt nivå. Derfra er det Universets «jobb» å lede deg til det som vil manifestere din intensjon, mens din jobb nå er å være åpen og mottakelig og la deg lede til manifestasjonen ved å være tro mot følelsene dine og stole på impulsene du får.

Skapelsesprosessen er m.a.o. et samarbeidsprosjekt mellom deg her i den fysiske dimensjonen og den større delen av deg i det store energihavet. Du forstår at dere har hver deres roller. Du forstår – enten bevisst eller intuitivt – at bare du tar deg av din rolle og din funksjon og overlater resten av skapelsesprosessen til den større delen av deg, sjelen om du vil, så vil du oppnå intensjonene dine.

På dette bevissthetsnivået eksisterer ikke skyldfølelse, bebreidelser eller betingelser. Du aksepterer livet slik det er og tar det fulle og hele ansvaret for å fylle deg selv med gode følelser. Du lytter til din indre stemme og følger den uavhengig av om det er logisk eller ikke.

Mantra

Jeg føler meg fantastisk

Må endres

For å utvikle deg fra nivå 3 til 4, må du være villig til å gi slipp på ditt eget ego og illusjonen om adskillelse.

Du må være villig til å erstatte dette med ubetinget kjærlighet, vennlighet og tillit til at det beste som kan skje, vil skje. Du må være villig til å forstå andre mennesker og tolerere at folk er forskjellige. Hvis du ser deg selv i andre, hvordan tror du da at du vil forholde deg om du merker at noen irriterer deg?

For å lykkes med å løfte energien din til et enda høyere nivå, må du være villig til å dedikere noe av tiden din til åndelig praksis og gå bevisst inn for å tenke på en helt annen måte – en måte som gjør deg mer medfølende, tolerant og tålmodig.

Når menneskesinnet erkjenner sin egen guddommelighet, skal visstnok Kristusbevisstheten begynne å våkne gradvis. Du går gjennom en STOR emosjonell modning på veien fra nivå 3 til 4 – noe som krever en total tilgivelse både i forhold til seg selv og til alt og alle andre.

Bevissthetsnivå 4: ENHET

Virkelighetsforståelse

Ting gjøres SOM MEG

Det fjerde bevissthetsnivået handler om det som mange kaller Kristus-bevissthet eller ENHETS-bevissthet. Dette er en bevissthet om vårt «høyere selv» som er en del av et universelt system. Du ser deg selv i andre mennesker og i naturen. Du ser deg selv som en del av en større helhet. Denne bevisstheten er ikke avhengig av noen form for personlige eller religiøse oppfatninger.

Enhetsbevissthet er tilgjengelig for alle som søker bevissthet og åndelig oppvåkning. Ideen her er å overskride den fysiske eksistensen og oppleve sin egen guddommelighet og overmenneskelige natur.

Dette er en vei med kjærlighet, fred, harmoni og lykke. Det er en vei som fører til en forståelse av den allesteds nærværende høyere kraften som forbinder alle vesener i universet. Du er ett med den kraften som skaper universet.

Mantra

Jeg ER

Oppsummering

De fleste mennesker vet hva de trenger å gjøre, men likevel gjør vi det ikke. Folk vet f.eks. at det er skadelig å røyke og hva de må gjøre for å slutte. Likevel …

Å ha en intellektuell forståelse av noe, er m.a.o. ikke nok. For å kunne skape reell endring må du være villig til å lytte til følelsene dine. Bevissthetsreisen innebærer derfor en økende emosjonell forståelse. Den handler om å endre din oppfatning av deg selv, slik at følelsen du har i forhold til deg selv og livet løftes til høyere frekvenser. Følelsen av å være et offer vibrerer på en lav frekvens, mens etter hvert som du utvider og forsterker et positivt selvbilde løfter du selv-følelsen til et høyere og høyere nivå – helt til den går i ett med den universelle kjærligheten og ikke lenger opplever noen form for adskillelse.

I løpet av min egen utviklingsprosess har jeg blitt mer og mer overbevist om at det mest effektive fredsarbeidet hver og en av oss kan bedrive, er å utvikle vår egen bevissthet til stadig høyere nivåer. Bare når menneskeheten når en kritisk masse med en bevissthet på nivå 3, vil vi få fred i verden. Jeg tror vi er på god vei dit.

Hva mener du?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Insert Content Template or Symbol
>